Author Archives: admin

Climate-changephoto

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบมากมายหลากหลายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้โดยเฉพาะมนุษย์ แม้ว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมาจาก 2 ปัจจัยหลักก็คือจากธรรมชาติและมนุษย์เองก็ตาม ถึงกระนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมต้องมีปัจจัยหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวสามารถแบ่งแยกออกได้ดังนี้

ปัจจัยหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนโลก

  1. ด้านระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ – สิ่งแรกที่เป็นปัจจัยหลักเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือเรื่องของระบบนิเวศทางธรรมชาติในทุกเรื่อง สังเกตง่ายๆ อย่างเมื่อโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ำแข็งจากขั้วโลกก็ละลายสัตว์ที่ต้องอาศัยในบริเวณดังกล่าวก็อยู่ได้ยากขึ้นส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของสัตว์เหล่านี้ เป็นต้น นี่คือปัจจัยแรกที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อสภาพภูมิอากาศบนโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงไป
  2. ด้านของเศรษฐกิจ – เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าการใช้ชีวิตของพืช สัตว์ มนุษย์ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป หากว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน การใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยน พืชหรือสัตว์ที่เคยชินกับสภาพภูมิอากาศเดิมๆ ก็อยู่ได้ยาก เกิดการล้มตายหรือไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างชัดเจนมากๆ
  3. ด้านสังคม – เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานมากขึ้นหากว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนเป็นไปในทางที่แย่ลง แน่นอนคนเราย่อมต้องการพื้นที่ที่อยู่แล้วปลอดภัย มีความสุข จึงกลายเป็นปัจจัยทางด้านสังคมที่จะทำให้เกิดการแออัดหรือกระจุกตัวตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีความปลอดภัยมากกว่าที่ที่ตนเองเคยอยู่ นั่นย่อมส่งผลต่อหลายๆ เรื่องให้ตามมาได้ในภายหลัง
  4. ด้านของสุขภาพ – การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเราที่เคยอาศัยอยู่ ยกตัวอย่างง่ายๆ เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ผู้คนคุ้นชินกับสภาพาอากาศร้อน การใช้ชีวิตก็เป็นแบบคนเมืองร้อน แต่ถ้าหากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอากาศหนาวยาวนานมากขึ้น การใช้ชีวิตย่อมเปลี่ยนไปแต่ที่มากไปกว่านั้นคือปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่อย่างแน่นอน

จากปัจจัยต่างๆ ทีเกิดขึ้นเหล่านี้ผลกระทบที่มีมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตัวมนุษย์เองที่ต้องเจอกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่ต้องการให้เกิดสิ่งแย่ๆ ดังกล่าวขึ้นเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆ กับการพยายามไม่ทำพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดปัญหาต่อสภาพภูมิอากาศเท่านี้เราก็จะสามารถอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ไปได้อีกนานแสนนาน

สภาพภูมิอากาศในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุอยู่หลายอย่าง ที่เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ความแห้งแล้งในแถบภาคอีสาน ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ มนุษย์ นั่นเอง

สืบเนื่องด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การขาดแคลนพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ลดน้อยลง ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพฯ ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น

เมื่อมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ที่อยู่อาศัยจึงไม่เพียงพอตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัญหาที่ตามมาหลังจากการตัดไม้ทำลายป่านั่นคือ ปัญหาน้ำท่วม สาเหตุเป็นเพราะไม่มีต้นไม้คอยกักเก็บน้ำเวลาที่ฝนตกหนัก และแหล่งกักเก็บน้ำ มีปริมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว ผลกระทบที่ตามมานั่นคือ ความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนน สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร การแพร่กระจายของโรคระบาด เป็นต้น นอกจากนี้ การตัดไม้ทำลายป่า ยังส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย เนื่องจาก ต้นไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก มีจำนวนลดน้อยลง ความต้องการในการใช้พลังงานมีมากขึ้นในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเกิดภาวะโลกร้อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ผลที่ตามมานั่นคือ ความแห้งแล้ง ซึ่งมาจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์บริเวณผิวโลกสูงขึ้น และเมื่อผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำฝนและการระเหยของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง น้ำใต้ดินและน้ำในลำธารระเหยแห้งไปตามปริมาณความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อความร้อนสูงขึ้นผลที่ตามมาคือเกิดฝนตกน้อยลง ปัญหาภาวะแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นตามมา ผลกระทบที่เกิดจากความแห้งแล้ง คือ ไม่สามารถทำการเกษตรและปลูกพืชอื่นๆ ได้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ ซึ่งทั้งนี้ ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนไทยอีกด้วย รวมทั้ง พืชเศรษฐกิจต่างๆ ด้วย

ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่มากที่สุด เพื่อลดการสูญเสียในด้านต่างๆ ให้ลูกหลานของเราได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขต่อๆ ไป อีกนานเท่านาน

เมื่อพูดถึงภาวะโลกร้อนทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับคำๆ นี้เป็นอย่างดี เพราะมันเป็นสาเหตุหลักที่เริ่มมีการรณรงค์ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดูแลรักษาโลกให้มากขึ้น ยิ่งโลกพัฒนาไปไกลมากเท่าไหร่เรื่องของความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นต่อโลกก็มีมากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมนุษย์เองที่พยายามพัฒนาสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้จนบางครั้งไม่ได้ให้ความสนใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกเลยแม้แต่น้อย

ภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่ก๊าซเรือนกระจกมีอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมาเกินไปจนทำให้แสงแดดที่ถูกสาดส่องเข้ามายังโลกไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับไปยังด้านนอกได้ เมื่อสะท้อนกลับไปไม่ได้ความร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะถูกวนเวียนอยู่ในโลก ซึ่งตัวการสำคัญก็อย่างที่บอกไปว่ามนุษย์นี่เองคือคนที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากที่สุดเพื่อนำพลังงานต่างๆ มาใช้ให้เกิดความสะดวกสบาย ก๊าซที่สำคัญในการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจัยหลักก็มาจากการเผาไหม้ยิ่งถ้าหากว่าเราใช้พลังงานบนโลกนี้มากขึ้นเท่าไหร่ ภาวะเรือนกระจกก็จะเกิดมากขึ้นตามเท่านั้น และยิ่งในโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไปไกลภายะโลกร้อนก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากกับการที่ภาวะตรงนี้จะลดลงในอนาคต เพราะนับวันคนเราเองก็ต้องการพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น

พฤติกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

  1. การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ที่จะช่วยในการผลิตการออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพิ่มมากขึ้น
  2. ควันจากท่อไอเสียในการใช้รถยนต์จะปล่อยก๊าซโอโซนออกมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโลกอย่างแน่นอน
  3. มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งมีต้นต่อมาจากถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
  4. การใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟม พลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
  5. การเลือกใช้สิ่งอำนวยคามสะดวกต่างๆ เกินความจำเป็น อาทิ เปิดแอร์หลายๆ ตัวในห้องเดียว, เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้

สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกนั้นก็คงต้องไม่ต้องย้ำหรือว่าอธิบายอะไรกันให้มากความ เพราะตัวการสำคัญก็คือมนุษย์อย่างที่ได้บอกไป ยิ่งคนเราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากเท่าไหร่โลกของเราก็จะยิ่งแย่ลงมากเท่านั้น และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดเสมอว่าใช้แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์หากไม่อยากให้โลกแย่ไปมากกว่านี้ต้องร่วมมือร่วมใจลดโลกร้อน